office@startupshower.rs +381 69 23 83 062

PRAVILA KONKURSA

“STARTUP SHOWER”

 1. NAZIV, SEDIŠTE I DRUGI PODACI O ORGANIZATORU KONKURSA

Organizator konkursa je Business Intelligence Institute D.O.O. Beograd-Zvezdara, Živojina Žujovića broj 25, sprat 2, broj stana 5, 11050 Beograd – Zvezdara, matični broj: 21479004, PIB:111416809 (u daljem tekstu: „Organizator“).

 1. NAZIV I SVRHA KONKURSA

Nagradni konkurs se organizuje pod nazivom „Startup Shower” (u daljem tekstu:Konkurs). Konkurs se priređuje u svrhu odabira inovativne poslovne ideje/projekta radi podsticanja preduzetništva i inovacija i promocije Organizatora.

 1. PRAVO UČEŠĆA

Konkurs je otvoren za:

 • Odgovarajuće oblike organizovanja, odnosno za pravna lica i druge oblike organizovanja, koji su osnovani najviše pre 4 godine (nakon 06.11.2019.) od dana raspisivanja Konkursa (06.11.2023.). Svi oblici organizovanja imaju mogućnost za apliciranje (društvo sa ograničenom odgovornošću, preduzetnici, udruženja…).
 • Fizička lica koja nemaju registrovano odgovarajući oblik organizovanja, ali su po osnovu drugih ugovornih formi kreirali uspešnu validaciju i valorizaciju svoje ideje na tržištu. Ovo podrazumeva da je usluga ili proizvod koji se plasira kreirao pozitivna iskustva sa svojim kupcima, ali da je projektu potrebna finansijska podrška za registraciju i pokretanje odgovarajućeg oblika organizovanja. Ukoliko bi fizičko lice pobedilo na Konkursu, obaveza je da fizičko lice osnuje odgovarajući oblik organizovanja za dalju realizaciju/unapređenje poslovne ideje.
 • Prijave projekata koji svoje usluge ili proizvode nisu imali prilike da ponude i valorizuju na tržištu u bilo kom obimu, neće biti uzete u obzir.
 1. TRAJANJE KONKURSA

Konkurs za apliciranje i učestvovanje je otvoren od 06. novembra 2023. godine počev od 00:01 čas i traje do 30. decembra 2023. godine zaključno sa 23:59 časova. Svi koji su ušli u uži izbor i oni koji nisu ušli u uži izbor, biće o tome biti informisani putem elektronske pošte do 02. februara 2024. godine.

 1. KAKO UČESTVOVATI?

Za učestvovanje na Konkursu, potrebno je da preuzmete blanko Prijavni formular koji se nalazi na veb-sajtu Startup Shower (u word formatu) u delu “Prijavite startup”, odnosno OVDE.

Potrebno je popuniti:

 • Podatke o projektu (naziv kompanije (ako postoji), naziv projekta, delatnost (ako postoji), datum osnivanja pravnog lica (ako postoji), matični broj (ako postoji), broj zaposlenih (ako postoji), ime i prezime podnosioca prijave, adresa podnosioca prijave, telefon, imejl, sajt (ako postoji);
 • Prijavni formular.

Nakon što se popune Podaci o projektu i Prijavni formular, potrebno je popunjen Prijavni formular upload-ovati u delu “Dokument o projektu”. Nakon toga je potrebno prihvatiti Politiku privatnosti, Politiku upotrebe kolačića, obaveštenje o obradi podataka o ličnosti, pristanak o obradi podataka o ličnosti i pravila Konkursa. Klikom na dugme “Prijavljujem se”, vaša prijava će biti poslata. 

Svi učesnici u Konkursu su odgovorni za troškove ili izdatke koje bi mogli prouzrokovati svojim učestvovanjem u Konkursu.

 1. ODABIR I OBAVEŠTAVANJE DOBITNIKA

Nakon isteka perioda trajanja Konkursa, Organizator će najkasnije do 02.02.2024. godine napraviti presek prijava na Konkurs koje su poslate u periodu definisanom pravilima. Do 02.02.2023. godine  će biti odabrano 10 (deset) prijavljenih projekata koji su zadovoljili kriterijume Konkursa na najbolji način, te će biti uvršteni su drugi krug takmičenja i dobiti mogućnost da pohađaju Startup Shower akademiju. Organizator ima diskreciono pravo da imenuje i opozove članove stručnog žirija.

U drugom krugu za 10 (deset) projekata će biti organizovana prezentacija projekata u cilju dodatog obrazloženja vezano za kriterijume projekta, nakon čega će stručni žiri odabrati 5 (pet) projekata koji ulaze u treći krug.

U trećem krugu za 5 (pet) projekata će biti organizovana prezentacija u okviru koje će učesnicima biti postavljena dodatna pitanja, vezana za saznanja koja su dobijena na prezentaciji u toku drugog kruga. Nakon ove prezentacije, stručni žiri će odabrati jednog dobitnika Konkursa.

Stručni žiri ima diskreciono pravo odabira jednog dobitnika Konkurs. Dobitnik nagrade može nagradu osvojiti samo jednom. Dobitnik nagrade će biti kontaktiran od strane Organizatora.

 1. NAGRADA

Na Konkursu će biti dodeljena jedna nagrada. Dobitnik na Konkursu dobija nagradu u iznosu od 1.000.000,00 RSD (jedanmiliondinara), (u daljem tekstu: „nagrada“), kao i opcionu mentorsku podršku poslovnih lidera i opcionu medijsku podršku u okviru magazina „Business Intelligence Review“.

Dobitnik će biti kontaktiran od strane Organizatora u vezi dodele nagrade. Dobitnik će povodom dobijanja nagrade od 1.000.000,00 RSD (jedanmiliondinara) zaključiti ugovor o novčanoj nagradi sa Organizatorom.

Ugovor o dodeli novčane nagrade potpisuje se isključivo sa Organizatorom i odgovarajućim oblikom organizovanja dobitnika nagrade, bez mogućnosti da se Ugovor o dodeli novčane nagrade potpiše između Organizatora i fizičkog lica.

Ukoliko je dobitnik fizičko lice, nagrada se dodeljuje dobitniku tek nakon što dobitnik osnuje odgovarajući oblik organizovanja (npr. društvo sa ograničenom odgovornošću, preduzetnik, udruženje, itd.) radi realizacije/unapređenja poslovne ideje.

Ukoliko dobitnik odbije da preuzme nagradu, ista će biti dodeljena sledeće rangiranom učesniku.

Nagrada nije prenosiva i po osvajanju se ne može od strane dobitnika pokloniti drugom obliku organizovanja ili fizičkom licu.

Učesnici nemaju pravo da zahtevaju drugačiju nagradu ili nagradu u većim količinama/iznosima od onih koje su navedene u ovim Pravilima. Nagrada se ne može zameniti za druge proizvode ili usluge.

Nakon dodele nagrade, odnosno nakon zaključenja ugovora sa davaocem novčane nagrade i odgovarajućim oblikom organizovanja dobitnika nagrade, a nakon isplate, prestaju sve obaveze Davaoca novčane nagrade/trećeg lica prema dobitniku.

Učesnici Konkursa pristaju, bez izuzetka, da Organizator može koristiti podatke ustupljene putem Konkursa za potrebe marketinga i promotivnih aktivnosti bez ikakve naknade Učesnicima.

Organizator se ni pod kojim uslovima i ni na koji način neće smatrati odgovornim za kašnjenje, promene, smetnje, prekide, diverzije ili zamene, nedostupnost nagrade zbog državnih praznika ili drugih okolnosti koje mogu uticati na dostupnost ili uživanje nagrada.

Organizator neće snositi odgovornost ukoliko neispunjenje obaveza proizlazi iz razloga više sile, niti ukoliko dodela nagrade nije bila moguće, jer su podaci koje je Učesnik ostavio netačni.

 1. ODRICANJE OD JEMSTVA I OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

Ni u jednom slučaju Organizator ili bilo koja treća osoba, ili subjekt uključen u pružanje usluga hostinga, izradu, stvaranje ili distribuciju internet stranice, neće se smatrati odgovornom za bilo kakve direktne, indirektne, slučajne, posebne ili posledične štete koje bi mogle nastati usled učestvovanja ili nemogućnosti učestvovanja na Konkursu.

Beograd, 01.11.2023.

Želiš da prijaviš svoj startup?

Snaga projekta se, pored materijalne i nematerijalne podrške, ogleda u personalizovanom pristupu odabranom projektu kako bi se maskimizirali razvojni potencijali poslovne ideje.
Prijavi se
Ukoliko kliknete na “Prihvatam”, pomažete nam da unapredimo sajt kao i da personalizujemo advertajzing prema vašim interesovanjima. Ukoliko kliknete na “Ne prihvatam”, informacija vašeg korišćenje sajta će biti iskorišćeno samo za poboljšanje korisničkog iskustva i merenje statistika na samom sajtu. View more
Prihvatam